Search

Huis Huis air an Each

Clàr 2

Dreach A- Còisir na h-Òige, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis (2019)

Dreach B- An t-Urr. Uilleam MacMhathain (1954)

Faclan an Òrain

Huis, huis, air an each

An t-each a’ dol a Bhàlaigh

Beiridh am muir-làn oirnn

Beiridh e air chasan oirnn

Beiridh e air chinn oirnn

Huis, huis, air an each

An t-each a’ dol a Bhàlaigh

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 85840.

PDF le faclan nan òran air fad.