Search
B1 14 - Neighbours | Nàbaidhean

B1 14 - Neighbours | Nàbaidhean

Transcription Video

Transcription

Cairistìona: Uill, tha mise an-dràsta, tha mi dìreach shuas air cùl Bhaile Steòrnabhaigh ann an àite ris an canar Plasterfield agus còmhla rium an sin, tha Criosaidh NicRath à Plasterfield. A Chriosaidh, tha sinn eòlach gu leòr air a bhith ga do chluinntinn air an rèidio, ach tha sibhse air litir a chur thugainn agus tha sibh ag ainmeachadh fear a tha sibhse a’ smaoineachadh a tha airidh air ainmeachadh airson a bhith na nàbaidh mhath [math]. Sin fear Calum MacRisnidh. A Chriosaidh, dè thug ort ainmeachadh?  

Criosaidh: Uill bha sinn a’ smaoineachadh ma bha sinn ag iarraidh nàbaidh  math gur e an aon fhear a thaghadh sinn [thaghamaid] às an àite, bhon [a] tha e math dha na nàbaidhean timcheall ’s tha e math airson faighneachd duine sam bith a bhios tinn ’s tha e na dhuine toilichte is tha sinn ga fhaicinn a’ dèanamh a h-uile càil as urrainn dha dhèanamh airson cuideachadh nan nàbaidhean a th’ aige. 

Chrissie MacRae is being interviewed by Christina MacKay on BBC Radio nan Gàidheal's 'Dealan-dè' in 1988 .The complete recording is available at https://www.tobarandualchais.co.uk/track/36436?l=en.

SpeakGaelic worksheet: https://speakgaelic.scot/wp-content/uploads/2023/09/SG-B1-C14-Nabaidhean.pdf

We are grateful to Urras Brosnachaidh na Gàidhlig for its funding to support this work.