Search

Gìgean agus Guaigean a' faighinn comhairle bho na h-eòin.

Contributors
Date September 1976
Track ID 63175
Part 1

Track Information

Original Track ID

SA1976.170.B13

Original Tape ID

SA1976.170

Summary

Gìgean and Guaigean receive advice from the birds.

Gìgean and Guaigean were cutting peats. They went to the well, but could only find a sieve to carry the water. When they filled the sieve, the water ran through the holes. A seagull said, "Suath poll bog ris." However, this did not work. A crow then said, "Suath crèadha ruadh roid ris." They did this and managed to get the water home to make a cup of tea.

Item Subject/Person

Gìgean; Guaigean

Language

Gaelic

Genre

Story

Collection

SoSS

Transcription

Ceit Dix (CD): Bha Gìgean 's Guaigean latha a' buain mhònadh, agus cha robh iad uabhasach còrdte idir riutha, 's thuirt Gìgean ri Guaigean:

"Tog am fàd," arsa Gìgean.

"Tog fhèin e," arsa Guaigean.

"Togamaid le chèile e," arsa Gìgean.

"Mar sin fhèin," arsa Guaigean.

"Thalla dhan tobar," arsa Gìgean.

"Thalla fhèin ann," arsa Guaigean.

"Thèideamaid le chèile ann," arsa Gìgean.

"Mar sin fhèin," arsa Guaigean.

Dh'fhalbh iad 's sheall iad airson soitheach a reigheadh dhan tobar. Cha robh soitheach aca a bheireadh iad leotha ach an criathar. Ach nuair a lìon iad an criathar, thòisich an criathar air call. 'S ann a thachair faoileag riutha, agus thuirt e riutha:

"Suath poll bog ris. Suath poll bog ris"

Rinn iad sin, ach cha mhòr gun robh e air... mionaid ann nuair a thòisich an criathar air call a-rithist. Agus thàinig feannag agus thuirt e:

"Suath crèadha ruadh roid ris. Suath crèadha ruadh roid ris."

Shuath iad sin ris, agus thug sin chun an taighe iad 's gun d' fhuair iad cupa tì a dhèanamh.

Sin na chuala mise.

Iain Peatarsan (IP): Agus a bheil beachd agaibh cà 'n cuala sibh seo an toiseach?

CD: Och, bhiodh iad ag innse sin nuair a bha sinn beag.

IP: Seadh, seadh. Cha robh duine sònraichte ann...

CD: Cha robh duine sònraichte... 's e rudan airson chlann a bh' ann, tha mi a' smaoineachadh.

IP: 'S e, dìreach. Airson na cloinne.

Source Type

Reel to reel

Audio Quality

Good