Obair dachaigh air a' chroit.
Date 1970
Track ID 68218
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1970.348.B8; B9

Original Tape ID

SA1970.348

Summary

Crofting chores.

Discussion about morning chores on the croft. The cows were milked and sometimes the sheep if the cows were dry. A few people kept goats. Mention of resting the peat fires at night [smàladh].

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - Barra

Island - Barra

Item Location

County - Inverness-shire

Parish - Barra

Island - Barra

Language

Gaelic

Genre

Information

Collection

SoSS

Transcription

Ciorstaidh NicDhòmhnaill (CND): Dè a-nist a' chiad char a bh' agaibh fhèin ri dhèanamh anns a' mhadainn

Ceit NicColla (CNC): Agamsa? Nuair a dh'èirinn?

CND: Seadh.

CNC: Uill, an teine a thogail, 's cupa tì a ghabhail, 's a dhol a-mach dhan bhàthaich an uair sin 's tòiseachdainn air fodradh nam beothaichean, 's air biathadh beothach-eich sa gheamhradh, nuair a bhiodh e a-staigh. Bleoghan nam beothaichean.

CND: 'S e a' mhòine... a' mhòine a bh' agaibh agus teine...

CNC: Ò 's e. Cha robh gual san àm ud ann.

CND: 'S teine air a' chagailte?

CNC: Aidh, cha robh stòbhaichean ann na bu mhotha. Cha robh.

CND: Cha robh. Teine air a' chagailte.

CNC: Bhathar a' smàladh an teine air an oidhche, a' cur fòidean a-staigh fon an rud, 's nuair a dh'èireadh tu sa mhadainn bha e cho beò 's cho math. Cha robh agad ach a chur na chèile 's bha e suas.

CND: 'S bha sibh a' cur a' choire air an t-slabhraidh?

CNC: Bha.

CND: Fhad 's a bha sibh a' biathadh nam beothaichean?

CNC: Bha. Mun tigeadh tu a-staigh bha an coire a' goil.

CND: Seadh. Agus mura biodh bainne aig a' bhoin, am biodh sibh a' bleoghan nan caorach?

CNC: Bhitheadh. Nam biodh bainne aca, bhitheadh.

CND: An do bhleoghain sibh gin dhiubh?

CNC: Is iomadh, is iomadh uair sin. Deagh bhainne aig na caoraich.

CND: Deagh bhainne, seadh.

CNC: Gheibheadh tu cnapach de bhobhla làn, 's b' fheàrr dhut e na cana mòr de bhainne na bà. Dhèanadh aon drùdhag an tì dheth. Bha e cho tiugh.

CND: Seadh, dìreach. Agus am faca sibh na gobhair gam bleoghan an seo?

CNC: Uill chan fhaca mise gin riamh gam bleoghan ann, ach bha gobhair shìos air a' mhorghan aig Màireag Dhòmhnaill Dhonnchaidh 's bhiodh i gam bleoghan. Bhitheadh. Ach tha mi dhen bheachd nach robh e ach mar gum biodh tu a' bleoghan caorach, tha mi a' smaointinn.

CND: Cha robh mòran ghobhar an seo riamh.

CNC: Cha robh. Bha feadhainn aig Mìcheal Eòsa. Beachd agad air?

CND: Bha. Cha robh iad ro phailt an seo, gan cumail, riamh.

CNC: Cha robh. Am biodh e gam bleoghan?

CND: Bhitheadh. Bhitheadh.

CNC: Seadh.