Search

Chunnacas na Trì Chalmanan Geala

Fieldworkers
Date 1966
Track ID 81234
Part 1

Track Information

Original Track ID

SA1966.122

Original Tape ID

SA1966.122

Summary

A small fragment of an Ossianic lay mentioning Deirdre and Naois of Clan Uisne.

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

Chunnacas na trì, na trì, calmana geala, geala,
Leis na trì, na trì, balgama meala, meala, meala nam beul.

'S o Naoise mhic Ùisne, sorchair thusa dhomh dubhar mo sgèil.
Chan eil ann ach bruadal pràmh is lionn-dubh mhnà,
A Dheirdre mo ghaoil.

Chunnacas na trì, na trì, seabhaga dubhailc, dubhailc,
Leis na trì, na trì braona fala fuar-fhuil nan treun.

'S o Naoise mhic Ùisne, sorchair thusa dhomh dubhar mo sgèil.
Chan eil ann ach bruadal pràmh is lionn-dubh mhnà,
A Dheirdre mo ghaoil.

Chunnacas na trì, na trì, fitheacha dubha, dubha,
Leis na trì, na trì duilleagan dubhach crann-iubhair an èig.

'S o Naoise mhic Ùisne, sorchair thusa dhomh dubhar mo sgèil.
Chan eil ann ach bruadal pràmh is lionn-dubh mhnà,
A Dheirdre mo ghaoil.

Source Type

Reel to reel

Audio Quality

Good