Search

Ainmean-àite Ì Chaluim Chille is Mhuile.

Date 25 April 1966
Track ID 84012
Part 1
Part 2

Track Information

Original Track ID

PN1966.002

Original Tape ID

PN1966.002

Summary

Place names of Iona and Mull.

A collection of place names from the island of Iona and the Ross of Mull. An occasional related anecdote is told. The names include the following: Clachanach; Port na Frainge; Dùn Ì; Cladh an Dìseirt; An Eaglais Mhòr; Rèilig Odhrain; Am Baile Mòr; Cnoc Urrais; Cnoc Sgoilte; A' Chlach Mhòr; Eilean Mòr; Druim Dhùghaill; Sgeir an Òir; Eilean Mhaoil Mhàrtainn; Cnoc na h-Analach; Eilean nam Ban; Tòrr Mòr; Fionnphort; An Slugan Dubh; Caolas Ì; Rubha Àird Alanais.

Item Location

County - Argyllshire

Parish - Kilfinichen and Kilvickeon

Island - Iona

Language

English, Gaelic

Collection

SoSS

Source Type

Reel to reel

Audio Quality

Good