Search
Obair nan Daoine – An-diugh ’s An-dè

Obair nan Daoine – An-diugh ’s An-dè

Leasan 4

Gnìomh A- Bhideo

Seall air an bhideo a leanas far a bheil Caitlin ag innse dhuinn barrachd mun t-seorsa obrach a b' abhaist do dhaoine a bhith a' dèanamh air a' Ghàidhealtachd.

Gnìomh B- Rannsachadh is Ceistean

A’ cleachdadh làrach NLS maps agus an comas dà ìomhaigh a chur os chionn le chèile (mapa o chionn 100 bliadhna is dealbh saideil), feuch ri làraich taighean na cloinne a lorg air an dealbh saideil.

Feuch ri fianais a lorg air na dòighean ’s a bha daoine ag obair air an tìr. m.e.

An dèidh beagan ùine a chosg a' rannsachadh na sgìre agad fhèin leis a' ghoireas seo, feuch agus freagar na ceistean air an duileag seo.

Gnìomh C- Còmhradh is clàraidhean

Dh’fhaodadh iarraidh air a’ chloinn rannsachadh a dhèanamh air aon seòrsa obrach.

Is mathaid gum b’ urrainn dhaibh dealbhan a lorg air làrach am baile.org.uk.

Photographs from Am Baile. / Dealbh bho làrach 'Am Baile'

Seo clàradh de Cheit NicColla agus Ciorstaidh NicDhòmhnaill a’ bruidhinn air an obair a bhiodh clann a’ dèanamh air a’ chroit.

Seo Uilleam MacDhòmhnaill a’ bruidhinn air a bhith air an àraidh as t-samhradh.

Gnìomh D- Cruthan na tìre air mapa

Paisg duilleag A4 gus 8 bogsaichean a dhèanamh. Coimhead air mapa (’s iad na seann mhapaichean as fheàrr airson seo.) Feuch ri gach bogsa air a’ phàipear a lìonadh le diofair loidhnichean/pàtrain a tha ri fhaicinn air a’ mhapa.

Gniomh E- Bàrdachd a th’ air a lorg / Found poem (Àrd-sgoiltean)

Lorg clàraidhean air TAD far a bheil daoine a’ brudhinn mun obair ca. Seo cuid dhiubh ceangailte ri croitearachd agus aig a bheil tàr-sgriobhaidhean.

Ma bhuineas na clàraidhean dhan sgìre agad, tha sin nas fhèarr buileach.

Tagh aon fhear agus èist gu dlùth ris turas no dhà.

Tagh cuid de na loidhnichean bhon chlàradh a tha a’ glacadh d’ aire.

Dh’ fhaodadh tu peann dubh a chur air an teacsa eile gus dìreach na loidhnichean a thagh thu fhàgail.

Cuir iad seo còmhla an uair sin, is mathaid le beagan abairtean agad fhèin, gus bàrdachd a dhèanamh. ‘Se ‘found poem’ a chanar ris a leithid.