Search
Leasanan do dh’Àrd-sgoiltean

Leasanan do dh’Àrd-sgoiltean

Chaidh na stuthan-taic seo a chruthachadh do dh’fhileantaich san àrd-sgoil. Chaidh 25 clàraidhean a thaghadh le taic bho thidsearan agus chaidh stuthan taic a dhèanamh dhaibh. Tha an clàradh tùsail agus tàr-sgrìobhadh ann airson a h-uile clàradh, agus tha bhidiothan an cois 10 dhiubh.

Tha na clàraidhean bho dhiofar sgìrean agus air diofar chuspairean, le pìosan-obrach do sgoilearan nan cois. Tha ceistean, freagairtean agus briathrachas ann airson a h-uile clàradh, agus cuideachd molaidhean a thaobh rudan cruthachail a b’ urrainn dha na sgoilearan a dhèanamh a tha ceangailte ris a’ chlàradh. Tha na clàraidhean seo làn de sgeulachdan agus fiosrachadh mu dheidhinn dòighean-beatha. A bharrachd air a bhith a’ toirt chothroman do sgoilearan a bhith ag èisteachd ri deagh Ghàidhlig ann an diofar dhualchainntean, tha beairteas de dh’fhiosrachadh ri fhaighinn air an làraich agus ’s e dòigh mhath a th’ ann airson sgilean rannsachaidh a thogail agus a leudachadh.

Tha sinn fada an comain Bòrd na Gàidhlig agus Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig airson an taic a thug iad dhuinn leis na leasanan.

Leasan 13 (le bhideo)

Boban Saor

Read More
Leasan 14 (le bhideo)

Boireannach a chaidh a-steach do shìthean

Read More
Leasan 15 (le bhideo)

Cleachdaidhean bàis agus tiodhlacaidh ann an Uibhist a Deas

Read More
Leasan 16

A’ Ghobhar Ghlas

Read More
Leasan 17

Mionachan Beag agus Mionachan Mòr

Read More
Leasan 18

Taighean-tughaidh agus taighean-fiodha ann am Bhatarsaigh

Read More