Search

An cluinn, an cluinn, an cluinn thu Iain

Clàr 6

Faclan an Òrain

An cluinn, an cluinn, an cluinn thu Iain

An cluinn, an cluinn, an cluinn thu Iain

An cluinn, an cluinn, an cluinn thu Iain

A’ chuthag sa choill’ ’s an oidhche tighinn, O thà

O thà o thà o thà o hì

O thà o thà o thà o hì

O thà o thà o thà o hi

’S ann a’ tiodhlacadh caillich sna Hearadh bha mì, O thà

An cluinn, an cluinn, an cluinn thu Iain

An cluinn, an cluinn, an cluinn thu Iain

An cluinn, an cluinn, an cluinn thu Iain

A’ chuthag sa choill’ ’s an oidhche tighinn, O thà

O thà o thà o thà o hì

O thà o thà o thà o hì

O thà o thà o thà o hì

’S ann a-muigh air a’ bhuailidh dh’fhàs am buachaille tinn, O thà

An cluinn, an cluinn, an cluinn thu Iain

An cluinn, an cluinn, an cluinn thu Iain

An cluinn, an cluinn, an cluinn thu Iain

A’ chuthag sa choill’ ’s an oidhche tighinn, O thà

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 106589.

PDF le faclan nan òran air fad.