Cadal ciarach mo luran

Clàr 19

Faclan an Òrain

Cadal ciarach mo luran

Cadal ciarach mo luran

Cadal ciarach mo luran

Bidh mi fhìn agad tuilleadh

Bidh mi fhìn agad tuilleadh

Bidh mi fhìn agad tuilleadh

Bidh mi fhìn agad tuilleadh

Chan fhaigh dròbhair a’ chruidh thu

Chan fhaigh dròbhair a’ chruidh thu

Chan fhaigh dròbhair a’ chruidh thu

Chan fhaigh dròbhair a’ chruidh thu

Bidh mi fhìn agad tuilleadh

Bidh mi fhìn agad tuilleadh

Bidh mi fhìn agad tuilleadh

Bidh mi fhìn agad tuilleadh

Chan fhaigh dròbhair a’ chruidh thu

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 75239.

PDF le faclan nan òran air fad.