Danns, a Bhriogain

Clàr 20

Dreach A- Còisir na h-Òige, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis (2019)

Dreach B- An t-Urr. Uilleam MacMhathain (1954)

Faclan an Òrain

Danns, a Bhriogain, a chait, a chait

Danns, a Bhriogain, a chait bhàin

Danns, a Bhriogain, a chait, a chait

Hù ill ò, a chait bhàin

Hù ill ò, a chait, a chait

Hù ill ò, a chait bhàin

Hù ill ò, a chait, a chait

Danns, a Bhriogain, a chait bhàin

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 85846.

PDF le faclan nan òran air fad.