Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn (Dreach A)

Clàr 8

Faclan an Òrain

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn

Dh’eilean mara fada bho thìr

’S toigh le Uilleam Ann’ againn fhìn

’S toigh le Uilleam Ann’ againn fhìn

’S toigh le Uilleam Ann’ againn fhìn

’S toigh le Ruairidh gruagach a’ chruidh

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn

Dh’eilean mara fada bho thìr

’S toigh le Ailean bean an fhuilt duinn

’S toigh le Ailean bean an fhuilt duinn

’S toigh le Ailean bean an fhuilt duinn

’S toigh le Ruairidh buaile chrodh-laoigh

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 54703.

PDF le faclan nan òran air fad.