Hothan agus hothan ò

Clàr 11

Dreach A- Còisir na h-Òige, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis (2019)

Dreach B- An t-Urr. Uilleam MacMhathain (1957)

Faclan an Òrain

Hothan agus hothan ò

Hothan agus hothan ò

Hothan agus hothan ò

Thug an geamhradh leis an crodh

Hothan agus hothan ì

Hothan agus hothan ì

Hothan agus hothan ì

Thug an geamhradh leis an nì

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 85120.

PDF le faclan nan òran air fad.