Search

Tobar, Tobar, sìolaidh

Clàr 1

Dreach A- Maeve Dhòmhnallach agus Frankie Dhòmhnallach (2019)

Dreach B- Annag NicIain (1950)

Faclan an Òrain

Tobar, tobar, sìolaidh

Tobar, tobar, sìolaidh

Nighean rìgh ag òl dighe

’S na gobhair ag èigheach

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 25901.

PDF le faclan nan òran air fad