Search

Còig air fhichead seanfhaclan is samhlaidhean. Tha am fiosra...

Fieldworkers
Date 04 July 1960
Track ID 54547
Part 1

Track Information

Original Track ID

SA1960.128.A51-A75

Original Tape ID

SA1960.128

Summary

Twenty-five Gaelic proverbs and similes. The contributor gives an explanation for each.

Cho mì-mhodhail ri isean ceàird [sic].

Cho cruaidh ri creag.

Cho dèidheil 's tha an cat air a' bhainne.

Cho aotrom ris na h-uiseagan.

Cho glic ri cnoc.

Cho innleachdach ris an rosad.

Cho mìn ri maighdeann.

Cho blàth ri bruth.

Chuireadh e an tarbh on ghàrradh.

Eallach teine cuid duine eile.

B' fheàrr againn na bhuainn e.

Cha bheò an dealachadh.

Cleas an t-sneachda; tighinn gun iarraidh idir.

Ge b' e is beag orm tilgidh mi sgibideag air.

Is ann a th' ann am maor eòlach.

Mura dèan mi spàin millidh mi adharc.

Mar gum biodh an teine air do chraiceann.

Cho luath 's ged bhiodh do bhrù ga losgadh.

Cha robh mèaran gun chion.

Mo nàire 's mo leaghadh.

A' bhliadhna a bha thu an Èirinn, b' fhaide do lèine na do chòta.

Mar a bhiodh eagal an dà mhàil, chuireadh Tiriodh an dà bhàrr dheth.

Cha tuirt thusa sin gun a chluinntinn.

Bailc na Bealltainn.

Rotag na Fhèill Pàdraig.

Recording Location

County - Midlothian

Parish - Edinburgh

Village/Place - Edinburgh

Language

Gaelic

Genre

Other

Collection

SoSS

Source Type

Reel to reel

Audio Quality

Good