Guthan ar Sinnsirean

Guthan ar Sinnsirean

’S e goireas air-loidhne a th’ ann an Tobar an Dualchais/Kist o Riches a tha ag amas air clàraidhean-fuaim de chultar na h-Alba a thaisbeanadh agus àrdachadh. Tha òrain, ceòl, eachdraidh, bàrdachd, beul-aithris agus sgeulachdan am measg nam prìomh stuthan anns na clàraidhean seo, a chaidh a thogail bho na 1930an suas. Thàinig na clàraidhean, a th’ ann an Gàidhlig, Albais agus Beurla, bho thrì tasglannan: Sgoil Eòlais na h-Alba, Cruinneachadh Chanaigh agus BBC Rèidio nan Gàidheal. ’S e prìomh amas Tobar an Dualchas/Kist o Riches dèanamh cinnteach gum bi beul-aithris bheairteach na h-Alba air a ghleidheadh agus ri fhaotainn do na ginealaichean ri teachd.

Na Daoine air Cùl nan Cruinneachaidhean

Cha bhiodh clàraidhean idir air an làraich-lìn seo às aonais nam mìltean de dhaoine a thug seachad gu fialaidh agus gu deònach an cuid eòlais agus beul-aithris. Cha mhotha a bhiodh iad ann mura b’ e an fheadhainn lèirsinneach a shiubhail Alba air fad gus na daoine seo a chlàradh. Thogadh mòran dhe na clàraidhean an toiseach ann an dachannan dhaoine, agus an luchd-clàraidh tric a’ tarraing uidheam trom. Thagh sinne cuid dhen fheadhainn as iomraitiche co-cheangailte ris na cruinneachaidhean los gum faigh thu a-mach beagan a bharrachd mum beatha, a thuilleadh air a bhith ag èisteachd rin clàraidhean. Bidh sinn a’ cur tuilleadh chunntasan ris an làraich-lìn gach mìos agus mar sin, dèan cinnteach gun tadhail thu air na duilleagan seo a-rithist.

Pròiseactan agus Tachartasan

A bharrachd air a bhith a’ leasachadh na làraich-lìn againn, bidh sinn tric ag obair còmhla ri buidhnean eile agus daoine fa leth airson pròiseactan, tachartasan, agus cùrsaichean a leasachadh do mhath na coimhearsnachd. Tha beagan eisimpleirean dhe na pròiseactan seo shìos.

Goireasan Gàidhlig do Sgoiltean

Goireasan Gàidhlig do Sgoiltean

Chruthaich Tobar an Dualchais taghadh de ghoireasan foghlaim sa Ghàidhlig aig ìre ro-sgoil, bun-sgoil agus àrd-sgoil. Bidh na goireasan seo nan cuideachadh do luchd-teagaisg agus oileanaich ann a bhith a’ faighinn a-mach mun bheairteas de dh’fhiosrachadh a tha ri fhaotainn air an làraich-lìn. Tha e cudromach gun cuir Gàidheil òga eòlas air an dualchas bheairteach a tha an lùib a’ chànain agus ’s e goireas air leth a th’ anns an làraich-lìn seo airson an cothrom sin a thoirt dhaibh. Thèid tuilleadh ghoireasan a chur ris an earrainn seo nuair a tha iad deiseil.

Blogaichean as ùire

Calum Fearghasdan - Neach-ealain air Mhuinntireas Ùr

Tha sinn air leth toilichte gum bi an neach-ealain Gàidhlig, Calum Fearghasdan, ag obair na Neach-ealain air Mhuinntireas aig Tobar an Dualchais agus ATLAS Arts airson obair-ealain a chruthachadh stèidhichte air na clàraidhean air an làraich-lìn againn.
Leugh

The Return of the Silver Chanter

The Great Highland Bagpipe is indigenous to the Gàidhealtachd – the most fundamental characteristics of its sound, tonality and musical forms stretching back over hundreds of years and interwoven with a wealth of related stories, historical legends, proverbs, poetic verse, and cultural associations preserved in literature and oral tradition.
Leugh

Fiosraichean Ùra à Siorrachd Pheairt Ghàidhealach

Tha sinn air ar dòigh innse dhuibh gu bheil fiosraichean ùra bho Shiorrachd Pheairt - bho thasglann Sgoil Eòlais na h-Alba agus tasglann a' BhBC - a-nis rin cluinntinn air an làrach againn an dèidh iomairt coimhearsnachd gus na daoine agus an teaghlaichean a lorg.
Leugh