Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn (Dreach B)

Clàr 9

Faclan an Òrain

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn

Eilean mara fada bho thìr

’S toigh le Ailean bean a’ chùil duinn

’S toigh le Ailean bean a’ chùil duinn

’S toigh le Ailean bean a’ chùil duinn

’S toigh le Ruairidh buaile chrodh-laoigh

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn

Eilean mara fada bho thìr

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 20160.

PDF le faclan nan òran air fad.