Search

Crodh an Tàilleir

Clàr 5

Dreach A- Còisir na h-Òige, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis (2019)

Dreach B- An t-Urr. Uilleam MacMhathain (1954)

Faclan an Òrain

O hì o ho, crodh an tàilleir

O hì o ho, crodh an tàilleir

O hì o ho, crodh an tàilleir

Siosar is meuran is snàthad

Cha tuit iad an toll no fèithe

Cha tuit iad an toll no fèithe

Cha tuit iad an toll no fèithe

Ma thuiteas, gun tog e fhèin iad

O hì o ho, crodh an tàilleir

O hì o ho, crodh an tàilleir

O hì o ho, crodh an tàilleir

Siosar is meuran is snàthad

Tha mìle long air Cuan Èirinn

Tha mìle long air Cuan Èirinn

Tha mìle long air Cuan Èirinn

’S truagh nach robh mi fhìn air tè dhiubh

O hì o ho, crodh an tàilleir

O hì o ho, crodh an tàilleir

O hì o ho, crodh an tàilleir

Siosar is meuran is snàthad

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 20159.

PDF le faclan nan òran air fad.