Till an crodh laochain

Clàr 15

Faclan an Òrain

Till an crodh laochain

’S gheibh thu bhean ghaolach

Till an crodh laochain

’S gheibh thu bhean bhòidheach

Till an crodh laochain

’S gheibh thu bhean ghaolach

Till an crodh laochain

’S gheibh thu bhean bhòidheach

Till an crodh beadarach

’S gheibh thu bhean leadanach

Till an crodh beadarach

’S gheibh thu bhean bhòidheach

Till an crodh beadarach

’S gheibh thu bhean leadanach

Till an crodh, till an crodh

Till an crodh Dhòmhnaill

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 43816.

PDF le faclan nan òran air fad.