Search
Seinnibh Còmhla Rinn

Seinnibh Còmhla Rinn

Tha mòran de dh’òrain bheaga is rannan air làrach-lìn Tobar an Dualchais. Tha sinn air fichead a thaghadh a tha freagarrach do chloinn òig suas gu Clas 3 aig ìre bhun-sgoil. Cluinnidh sibh na h-òrain air an gabhail le clann an latha an-diugh an toiseach agus an uair sin air an gabhail le daoine a chaidh a chlàradh anns na 1950an is na 1960an. Thug Bòrd na Gàidhlig seachad taic-airgid mu choinneimh cosgaisean nan CDan agus tha sinn fada an comain.

Chì sibh gu bheil PDF le faclan nan òran air fad cuideachd ri fhaotainn aig bonn gach òran.

Clàr 7

Cailleach Beinn a’ Bhric

Read More
Clàr 8

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn (Dreach A)

Read More
Clàr 9

Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn (Dreach B)

Read More
Clàr 10

Gaol beag thu, gaol beag thu

Read More
Clàr 11

Hothan agus hothan ò

Read More
Clàr 12

Clach mhìn mheallain san tobar ud thall

Read More