Search
Seinnibh Còmhla Rinn

Seinnibh Còmhla Rinn

Tha mòran de dh’òrain bheaga is rannan air làrach-lìn Tobar an Dualchais. Tha sinn air fichead a thaghadh a tha freagarrach do chloinn òig suas gu Clas 3 aig ìre bhun-sgoil. Cluinnidh sibh na h-òrain air an gabhail le clann an latha an-diugh an toiseach agus an uair sin air an gabhail le daoine a chaidh a chlàradh anns na 1950an is na 1960an. Thug Bòrd na Gàidhlig seachad taic-airgid mu choinneimh cosgaisean nan CDan agus tha sinn fada an comain.

Chì sibh gu bheil PDF le faclan nan òran air fad cuideachd ri fhaotainn aig bonn gach òran.

Clàr 13

Is fhada bhuam fhìn bonn Beinn Eadarainn

Read More
Clàr 14

A sheana-bhean bhochd

Read More
Clàr 15

Till an crodh laochain

Read More
Clàr 16

Cò leis tha ’n crodh druimfhionn ud thall (Dreach A)

Read More
Clàr 17

Cò leis an crodh druimfhionn ud thall? (Dreach B)

Read More
Clàr 18

Bà bà mo leanabh beag

Read More